Integration

I Socialenheden råder vi over et fagligt kompetent team af indsatspersoner med stor indsigt i og erfaring med integrationsområdet. Alle vores indsatspersoner har socialfaglig og/eller pædagogisk uddannelsesbaggrund og mange års erfaring med integrationsborgere eller børn, unge og familier med anden etnisk baggrund end dansk.
Vi har i Socialenheden ligeledes mulighed for at tilknytte multietniske indsatspersoner, som behersker samme modersmål som den unge eller familien der modtager støtten. Dette er særligt en fordel i sager, hvor der er en sprogbarriere. Med multietniske indsatspersoner er der ikke behov for tolkeassistance. Dels så får den unge eller familien videreformidlet viden på korrekt vis og dels sparer det kommunen for unødvendige tolkeudgifter og administration heraf. 

Sprogbeherskelsen i sig selv er naturligvis ikke nok til at arbejde med målgruppen, derfor har vi nøje udvalgt vores indsatspersoner baseret på deres kvalifikationer, uddannelsesbaggrund og erfaringsgrundlag. 

Nedenfor ses en oversigt over vores ydelser:

Tolkning

I Socialenheden forbinder vi mennesker gennem sprog. Vi tilbyder professionelle tolkeydelser til kommuner, regioner, virksomheder, og organisationer der har behov for klar og præcis kommunikation på tværs af sprogbarrierer.

Vores team af erfarne tolke er specialiserede i en bred vifte af sprog og fagområder, hvilket giver os mulighed for at levere skræddersyede løsninger til enhver situation. Uanset om det er i forbindelse med møder i kommunen, forretningsmøder, konferencer, retssager, lægefaglige konsultationer eller sociale arrangementer, kan vores tolke sikre, at budskabet formidles korrekt og effektivt.

Vi forstår vigtigheden i tolkekvaliteten, derfor foretager vi en grundig screening af tolkene, inden de tilknyttes Socialenheden. Vi arbejder altid med respekt for vores kunders behov og krav. Vores mål er at skabe en gnidningsfri og vellykket kommunikationsoplevelse, uanset hvilket sprog eller kontekst det drejer sig om.

Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan vores tolketjenester kan imødekomme jeres behov og hjælpe med at opbygge broer mellem forskellige sprog og kulturer.

Kontaktperson jf. SEL § 52, stk. 3, nr. 6
Socialenheden tilbyder kontaktperson støtte til udsatte børn og unge med behov for særlig støtte efter Serviceloven. Målgruppen kan være uledsagede unge, eller unge hvor forældrene ikke er i stand til at imødekomme den unges behov for særlig støtte for sine personlige, sociale og psykiske udfordringer.

Den unge kan f.eks have forskellige udfordringer såsom:

  • Skolevægring
  • Kriminalitet
  • Misbrug af rusmidler
  • Angst
  • Beskæftigelse
  • Æresrelaterede- og kulturelle problematikker
  • Autisme spektrum og andre kognitive diagnoser
  • Radikalisering og ekstremisme

Vores indsatspersoner er passionerede rollemodeller med erfaring indenfor gadeplansarbejdet, således har de også kendskab til ungdomsmiljøerne. Alle vores indsatspersoner har ligeledes erfaring med SSP samarbejdet og forstår vigtigheden i at arbejde forebyggende og tværfagligt.

Råd og vejledning jf. SEL § 11, stk. 3.
Socialenheden tilbyder at understøtte kommuner med at varetage den forebyggende indsats for barnet, den unge eller familien.

Formålet med indsatsen er at barnet eller den unges behov for støtte imødekommes således mere indgribende foranstaltninger forebygges.

Familien rådgives bl.a. i at skabe struktur i hjemmet, trygge rammer for et barn at udvikles i.

Den kan f. eks ske som led i en indsats i forlængelse af en børnefaglig undersøgelse.

Særligt for forældre med anden etnisk baggrund end dansk eller nytilkomne flygtninge, kan det være svært at afkode de værdier og opdragelsesmønstrer som er grundlæggende i Danmark. Derfor kan Socialenhedens multietniske indsatspersoner sørge for en kvalificeret indsats grundet deres kendskab og erfaring med de kulturelle udfordringer der kan finde sted.

Sprogbarrieren gør det ofte ekstra svært for familien, at forstå de danske opdragelsesmønstrer og de krav der stilles til familien. Med vores multietniske indsatspersoner undgås misforståelser, da rådgivningen foregår på familiens modersmål.

Støtteperson jf. SEL § 54 ifm. anbringelse af et barn udenfor hjemmet
Socialenheden varetager kommunens tilbud om støtteperson til forældre med børn eller unge der er anbragt udenfor hjemmet.

Støtten skal medvirke til at løse de problemer, som har været årsag til anbringelsen. Der vil i indsatsen også være fokus på at støtte forældrene i at varetage omsorgen for barnet eller den unge ved en eventuel hjemgivelse eller i samvær med barnet eller den unge under anbringelsen.

Socialenheden udvælger en støtteperson, der behersker forældrenes modersmål og som naturligvis har erfaring med målgruppen og har en uddannelsesbaggrund der kvalificerer personen til opgaven.

Indsatsen varetages i tæt samarbejde med kommunen og ud fra kommunens plan for støtte til forældrene.

Kontaktperson i efterværn jf. SEL § 76
Socialenheden tilbyder kontaktperson indsats til unge i efterværn jf. Servicelovens § 76. Indsatsområderne tager afsæt i den unges handleplan jf. SEL § 140, som Socialenheden også kan være behjælpelige med at udarbejde.

Vores spidskompetencer indenfor efterværnssager er særligt ADL træning, fastholdelse i uddannelses- og/eller beskæftigelsestilbud, forebyggelse af kriminalitet og forebyggelse af misbrug af rusmidler. Vi har ligeledes altid fokus på den unges trivsel og vægter samarbejdet med den unges socialrådgiver højt. Socialenhedens kontaktpersoner deltager naturligvis også i opfølgningsmøder med den unges socialrådgiver.

Vores kontaktpersoner har stor erfaring med at arbejde med unge af anden etnisk baggrund end dansk herunder også flygtninge. Er der behov for at kontaktpersonen behersker den unges modersmål, så kan Socialenheden også sørge for at opfylde det kriterie.

STADIG I TVIVL? ELLER HAR DU SPØRGSMÅL? SÅ KONTAKT OS!

Email: info@socialenheden.dk
Ring til os: +45 7060 5402